Edukacja

Klasy 0-3

ASPEKT WYCHOWAWCZY:

PORZĄDEK
• Porządek w przestrzeni (np. półka, ławka, szatnia, mundurek, zeszyt)
• Porządek w czasie (np. właściwy czas na naukę i na przerwę, czas na wykonanie dyżurów)
• Porządek w zachowaniu (np. uprzejmość wobec osób starszych i rówieśników)

PRACOWITOŚĆ
• Estetyka pracy w zeszycie i ćwiczeniach.
• Regularne odrabianie zadań domowych.
• Dyżur w szkole i w domu.

HOJNOŚĆ
• Koleżeństwo (wzmacnianie zespołu klasowego, budowanie empatii, zauważanie potrzeb innych).
• Wzajemna nauka, czyli “chcę służyć innym moją pomocą”.
• Obowiązki domowe, czyli “mój wkład w dobro mojej Rodziny”.

ASPEKT DYDAKTYCZNY:

Szkoła Kuźnica realizuje w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej wszystkie treści z Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia odbywają się w 45 minutowych blokach jednak nie ograniczonych dzwonkiem. Oznacza to, że wychowawca klasy i jednocześnie główny nauczyciel w danej klasie, według uznania dysponuje czasem nauki, przerwy i rekreacji zgodnie z potrzebami uczniów. Poszczególne zajęcia odbywają się najczęściej w schemacie pisanie – czytanie – mówienie – liczenie, w ramach których realizowane są treści poszczególnych edukacji (np. polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, itd.). Taki sposób pracy pomaga uczniom zdobywać kluczowe umiejętności i wiedzę w szerszym kontekście i uzdalnia do łączenia faktów z różnych dziedzin celem ich wykorzystania.

Klasy 4-8

ASPEKT WYCHOWAWCZY:
Każdy z wychowawców zaproponuje uczniom różne sposoby doskonalenia się w cnotach, np. w kl. 7:

PORZĄDEK (wrzesień)
• dobry plan pracy (rozplanowanie pracy na lekcji i w domu)
• kończenie podjętych działań (np. w kontekście zadań domowych)
• porządek w czasie lekcji (głównie w obszarze miejsca pracy)

PRACOWITOŚĆ (październik)
• przykładam się do swojej pracy (zamiast na ilość stawiam na jakość pracy)
• potrafię ofiarować swoją pracę Panu Bogu (szczególnie, gdy przychodzą trudności)
• potrafię ucieszyć się swoją pracą (widzę wartość i sens tego co robię)

HOJNOŚĆ (luty)
• potrafię dać coś więcej (dla kogoś, chcę czynić dobro)
• chcę służyć innym pomocą (co mogę zrobić dla kolegi? Czy mogę mu pomóc z jakimś trudnym dla niego zagadnieniem?)
• dla większego dobra potrafię z czegoś zrezygnować (mój świat wartości – priorytety, co jest dla mnie najważniejsze?)

ASPEKT DYDAKTYCZNY:

Uczniowie uczęszczający do kl. 4-8 realizują podstawę programową zgodnie z wymogami MEN-u. Ponadto w swoim planie lekcji mają (bezpłatne) zajęcia dodatkowe, a także mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych (płatnych – o czym więcej w innym artykule). Do priorytetów na II etapie edukacyjnym należą, m.in.:
• przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie 8 z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki (a od roku szkolnego 2021/2022 także z dodatkowego przedmiotu)
• praca w zeszycie przedmiotowym i z zadaniem domowym
• praca metodą projektów (w tym w klanach)

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:
Religia – w nauce chłopców, oprócz oczywistych kwestii teologicznych, pracujemy przy wykorzystaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego; skupiamy się także na wspomaganiu wychowania w cnotach, zgodnie z modelem szkoły.

Język polski – chłopcy doskonalą swoje umiejętności z zakresu analizy i interpretacji utworów, zdolności poprawnego pisania oraz tworzenia wypowiedzi ustnej. Za nami wiele udanych projektów edukacyjnych, m.in. film „Projekt Sienkiewicz”, wydany tomik “Poetyckie Debiuty” czy różnego typu teleturnieje (np. z okazji Dnia Języka Polskiego), konkursy itp.

Język angielski – oferta edukacyjna jest poszerzona o dodatkowe godziny zajęć. Uczniowie pracują w grupach (zgodnie ze swoimi umiejętnościami) oraz mają okazję do konwersacji z native speakerem. Co ważne, nasza szkoła jest certyfikowanym centrum przygotowań do egzaminów Cambridge, znanych i rozpoznawanych na całym świecie; otwierających młodym ludziom „drogę do wielu drzwi” w przyszłości.

Matematyka – nauczyciele matematyki przeanalizowali światowe trendy nauczania tego przedmiotu (np. TIMSS, PISA), a także przełożyli na język polski oraz wdrożyli programy, które są praktykowane w krajach, gdzie najefektywniej uczy się matematyki. Chłopcy zdobywają wiedzę z zakresu ważnych kompetencji, np. algebry, geometrii i logiki. Co roku biorą udział w konkursach typu KANGUR (zajmując wysokie lokaty). Dodatkowo matematycy przygotowują dla chłopców ciekawe zadania, m.in.
przy okazji takich wydarzeń jak Dzień Liczby Pi.

WF – realizowany w większej liczbie godzin, niż w tradycyjnej szkole. Ruch jest rzeczą kluczową dla chłopców. Ponadto wysiłek fizyczny pozwala kształtować pracę nad charakterem.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PLANIE LEKCJI:
Robotyka – jesteśmy jedną z pionierskich szkół, która wdrożyła nowe technologie do nauczania w szkole. Posiadamy różnorodną ofertę pomocy edukacyjnych – od robotów edukacyjnych, przez programowanie systemowe, pracę z zestawami Arduino, po druk 3D.

Samodzielna praca – czas dla uczniów na samodzielną naukę, czytanie książek, poszerzanie własnych zainteresowań.

Klany / Bractwa w Kuźnicy
Drugą nowością w tym roku szkolnym będzie fakt, iż wszystkie punkty zdobyte przez bractwa zostaną przeliczone na konkretne środki finansowe w celu wsparcia jakiegoś szczytnego celu, np. działalności misyjnej.

Na koniec roku zwycięskie bractwo w nagrodę otrzymuje puchar oraz może uczestniczyć w przygotowanej dla niego wycieczce. Natomiast mistrzowie klanowi otrzymują nagrody książkowe.

Na tablicy ogłoszeń na parterze znajduje się m.in. aktualny podział uczniów i nauczycieli według przynależności do bractw, regulamin dotyczący zdobywania punktów w tym roku szkolnym, wzór konspektu do prowadzenia lekcji i inne materiały.

Na parterze można dostrzec również wyeksponowany puchar klanowy oraz flagi i proporce bractw. Do tej pory w klasyfikacji klanowej trzykrotnie tryumfowało Bractwo Czerwonego Krzyża, zaś w ubiegłym roku po raz pierwszy zmienił się lider na Bractwo Białego Krzyża.